سولوکر


با محلول شستشوی لنز سولوکر اکنون میتوانید لنز راحت تری را در تمام طول مدت استفاده داشته باشید.
آیا شما هم بیش از 9 ساعت در روز از لنزتان استفاده می کنید؟
اکثر مردم همینطورند.
در نتیجه زمانی که به پایان روز نزدیک میشویم و چشمهای شما به دلیل قرار گرفتن لنز شما در معرض تهویه های موجود در اتاق و مکان های پر از دود و یا ساعتهای طولانی نشستن مقابل کامپیوتر خشک می شوند.
محلول شستشوی لنز چشم سولوکر راجتی چشم شما ار در تمام طول روز با اثر مرطوب کنندگی استثنایی HydroLock™ تضمین می کند .
2,426تعداد نمایش :